نمودار مقايسه‌اي تعداد طرح‌هاي دانش پژوهان و فناوران هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي به ترتيب گروه تخصصي