توافق‌نامه همکاری بین پارک علم و فناوری سازمان و صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه ارائه خدمات توانمند سازي مديريت فناوري و تجاري سازي به امضا طرفین رسید

امضای توافق نامه همكاري با صندوق نوآوری و شکوفایی در زمينه توانمند سازي شركت هاي دانش بنيان
با دستیابی بهتر به بسته‌های حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی، مسیر تجاری‌سازی و توانمندسازی شرکت‌های فناور مستقر در پارک سازمان هموارتر شد.

به منظور فراهم آمدن زمینه جلب حمایت و پشتیبانی صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه توانمندسازی شرکت­‌های دانش‌بنیان، پارک علم و فناوری سازمان موفق به تنظیم توافق‌نامه همکاری با هیأت رئیسه این صندوق گردید. این توافق‌نامه در راستای اهداف زیر منعقد شده است:

  • توسعه همکاری پارک با صندوق نوآوری و شکوفایی برای ایجاد رقابت‌پذیری شرکت‌های دانش بنیان در بازار
  • جذب خدمات تخصصی شرکت‌ها و کارگزاران مشاوره مدیریتی، تجاری‌سازی، و آموزشی برای شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک

این توافق‌نامه در تاریخ 16 آبان‌ماه 1400 به امضای رئیس محترم پارک و رئیس و یکی از اعضای هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی رسید و طرفین موظف به عملیاتی نمودن آن طی دو هفته از تاریخ انعقاد این تفاهم‌نامه شدند.