گزارش خبری فناوری ساخت تونل‌های باد عمودی و افقی در پارک سازمان