معرفی

اداره كل پژوهش، فناوری و آموزش يکي از مديريت هاي زير مجموعه معاونت توسعه فناوري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مي باشد که در راستاي وظايف حمايتي خود از سه گروه به شرح ذيل تشکيل شده است:

-اداره کل تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی
-کتابخانه و انتشارات
- امور ترفیعات سالیانه اعضای هیات علمی سازمان
 
 
 
شرح وظايف اداره كل:
 
-پذيرش و کدگذاري طرح ها
 
- انجام بررسي طرح هاي پژوهشي داخلي و بيروني
 
- انجام کارشناسي مقدماتي طرح هاي تائيدي و پيگيري امور مربوط به کارشناسي تخصصي طرح ها از طريق پژوهشکده هاي سازمان
 
- ارائه مشاوره به متقاضيان
 
- مسئوليت دبيرخانه شوراي مرکزي ارزيابي و تصويب طرح ها
 
- مسئوليت دبيرخانه شوراي طرح هاي تائيدي
 
- مسئوليت دبيرخانه طرح هاي كلان
 
- تعامل با ارگان هاي متقاضي جهت کارشناسي طرح هاي آنان از طريق سيستم الکترونيکي و ساير خدمات قابل ارائه
 
- مديريت بر سيستم اطلاعات طرح ها
 
- ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز واحدهاي داخلي و خارج از سازمان
 
- تشکيل پرونده و نگهداري از اسناد و مدارک طرح ها و ارائه خدمات مورد نياز واحدها