انتصاب خانم دكتر نگار ارمغان به رياست اداره تحصيلات تكميلي و آموزش‌هاي تخصصي

طي حكمي از سوي آقاي دكتر محمد حسن ايكاني معاون سازمان و رئيس پژوهشگاه فناوري هاي نوين، خانم دكتر نگار ارمغان به رياست اداره تحصيلات تكميلي و آموزش‌هاي تخصصي منصوب گرديدند.

همچنين از زحمات و تلاش‌هاي موثر و دلسوزانه آقاي دكتر داود زارع در دوره تصدي رياست اداره تحصيلات تكميلي و آموزش‌هاي تخصصي، تشكر و قدرداني شد.