آزمایشگاه کشاورزی و بیوسیستم

آزمایشگاه کشاورزی و بیوسیستم

اندازه‌گيري ميزان ازت و پروتئين و TVN با استفاده از کجلدال، پودر کردن مايعات با استفاده از اسپري دراير، اندازه‌گيري کمي و کيفي قندها و شناسايي مولکولهاي کايرال، استخراج روغن و تعيين درصد چربي با استفاده از انواع حلالهاي آلي و نیز جداسازي مايعات با دانسيته هاي مختلف از جمله خدماتی هستند که آزمایشگاه کشاورزی و بیوسیستم واقع در آزمایشگاه‌های مرجع ارائه می‌دهد.