شیکر انکوباتور یخچال دار با نوردهی

مدیر آزمون: 
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده: 
پژوهشکده کشاورزی
کارشناس: 
سید محمد شتاب بوشهری
تعرفه: 
ساعتی 200000
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

تنظیمات و قابلیت برنامه دهی برای دما، سرعت حرکت، زمان و نوردهی

تلفن آزمایشگاه: 
02156276639 و 02157416322 و 02157416380