اسکن صفحات TLC

مدیر آزمون: 
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
کارشناس: 
نازلی جوانی
تعرفه: 
نمونه ای4٠٠,٠٠٠ ، با آماده سازی نمونه ای 1,000,000
وضعیت: 
غیرفعال
تجهیزات آزمون: 
TLC Scanner3 مارک Camag
توضیحات: 

برای نمونه هایی که در نواحی UV/Vis(nm254) و فلورسانس(nm366) جذب دارند کارایی دارد

تلفن آزمایشگاه: 
021-56276443
ایمیل: 
javani_nazli@irost.ir