خوانش كالريمتري، لومينومتري و فلوريمتري

مدیر آزمون: 
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده: 
پژوهشكده زیست فناوری
وضعیت: 
فعال