آزمون خشك كردن پاششي (اسپري دراير)

مدیر آزمون: 
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده: 
پژوهشكده زیست فناوری
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

حجم خشك كردن در 24 ساعت، 100 ليتر مي باشد.