مصورسازي نمونه هاي هرباريومي

مدیر آزمون: 
دكتر علي زنوزي
پژوهشکده: 
پژوهشكده زیست فناوری
وضعیت: 
فعال