شناسايي نمونه هاي خشك قارچ و گلسنگ (ريخت شناسي)

مدیر آزمون: 
دكتر علي زنوزي
پژوهشکده: 
پژوهشكده زیست فناوری
وضعیت: 
فعال