اسپری درایر آزمایشگاهی

مدیر آزمون: 
دکترزنوزی
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
کارشناس: 
طیبه امیدی
وضعیت: 
غیرفعال
توضیحات: 

دستگاه اسپری درایر تحویل داده شده به پژوهشکده فناوریهای شیمیایی به علت اشکال فنی در کنترل دما سه سال است که خراب می باشد و به علت هزینه بالای تعمیرات ، تعمیر نشده است