لیست آزمون / خدمت

جستجو
مدیر آزمون:
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای ١,6٠٠,٠٠٠ ریال، روزانه 7,٠٠٠,٠٠٠ ریال
نام آزمون: هموژنایزر
مدیر آزمون:
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 200000 ریال
مدیر آزمون:
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
هر ده دقیقه 150000 ریال
مدیر آزمون:
دكتر علي زنوزي
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
مدیر آزمون:
دکتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
ماهیانه 1000000 ریال
نام آزمون: طیف سنجی UV/Vis
مدیر آزمون:
دکتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
اسکن: نمونه ای 300000 ریال
نام آزمون: طیف سنجی FTIR
مدیر آزمون:
دکتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه جامد:300000 ریال ، نمونه ویسکوز:350000 ریال
مدیر آزمون:
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
مدیر آزمون:
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 200000 ریال
مدیر آزمون:
دكتر علي زنوزي
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
مدیر آزمون:
دكتر علي زنوزي
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
مدیر آزمون:
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
هر ده دقیقه 150000 ریال
مدیر آزمون:
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
هر ده دقیقه 150000 ریال
مدیر آزمون:
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
مدیر آزمون:
دكتر علي زنوزي
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
مدیر آزمون:
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
مدیر آزمون:
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
مدیر آزمون:
دکتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
غیرفعال
تعرفه:
نمونه ای 1000000 ریال
مدیر آزمون:
دكتر علي زنوزي
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
مدیر آزمون:
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
مدیر آزمون:
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
مدیر آزمون:
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
مدیر آزمون:
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
نام آزمون: ترموسايكلر
مدیر آزمون:
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
مدیر آزمون:
دكتر علي زنوزي
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
مدیر آزمون:
دکتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
غیرفعال
تعرفه:
مدیر آزمون:
دکتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
200000 ریال
مدیر آزمون:
دکتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
100000 ریال
مدیر آزمون:
دکتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
100000 ریال
نام آزمون: اسکن صفحات TLC
مدیر آزمون:
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
غیرفعال
تعرفه:
نمونه ای4٠٠,٠٠٠ ، با آماده سازی نمونه ای 1,000,000 ریال
مدیر آزمون:
دکترزنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
غیرفعال
تعرفه:
نام آزمون: استخراج چربی
مدیر آزمون:
دکتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
غیرفعال
تعرفه:
ساعتی 700000 ریال
مدیر آزمون:
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 15000 ریال
1
نام آزمون: آزمون های محیطی
مدیر آزمون:
دکتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
مدیر آزمون:
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
مدیر آزمون:
دكتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
مدیر آزمون:
دكتر علي زنوزي
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نام آزمون: آب دیونایز
مدیر آزمون:
دکتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
هر لیتر 15000 ریال
مدیر آزمون:
دکتر علی زنوزی
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
500000 ریال