دکتر علی رضا اللهیاری

دبير اجرايي سي و هفتمین جشنواره بين المللي خوارزمي 
و مدیر کل همکاری های علمی و بین المللی 

تلفن : 56276038-56276345