خبرنامه جشنواره بین المللی خوارزمی

AttachmentSize
PDF icon خبرنامه سی و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی(جشنواره های خوارزمی 1401)16.45 MB
PDF icon خبرنامه سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی 3.82 MB
PDF icon خبرنامه سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی 34.66 MB
PDF icon خبرنامه سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی 7.72 MB
PDF icon خبرنامه سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی 48.69 MB
PDF icon خبرنامه سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی 8.35 MB
PDF icon خبرنامه سی امین جشنواره بین المللی خوارزمی 12.81 MB
PDF icon خبرنامه بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی12.6 MB
PDF icon خبرنامه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی 15.89 MB
PDF icon خبرنامه بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمی - بخش فارسی21.54 MB
PDF icon خبرنامه بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمی - بخش انگلیسی20.54 MB
PDF icon خبرنامه بیست و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی - بخش فارسی21.15 MB
PDF icon خبرنامه بیست و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی - بخش انگلیسی21.96 MB
PDF icon خبرنامه بیست و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی - بخش فارسی4.15 MB
PDF icon خبرنامه بیست و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی - بخش انگلیسی7.66 MB