آیین نامه پذیرش با آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد - 94- پوده