کمیسیون تخصصی علوم پايه،‌ كشاورزي و مدیریت

اعضای کمیسیون تخصصی علوم پايه،‌ كشاورزي و مدیریت دوره نهم هیئت ممیزه

کمیسیون تخصصی 

علوم پايه،‌ كشاورزي و مدیریت

سمت  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی محل خدمت
رئیس کمیسیون آقای دکتر مجید جوانمرد داخلی دانشیار بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
عضو آقای دكتر ابراهيم پورجم استاد بيماري‌هاي گياهي دانشگاه تربيت مدرس
عضو آقای دکتر منصور انبياء استاد شيمي تجزيه دانشگاه علم و صنعت ايران
عضو آقای دکتر انور شلماشی دانشیار شیمی آلی سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
عضو خانم دکتر حمیده افقی دانشیار بیوتکنولوژی سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران