کمیسیون تخصصی علوم پايه،‌ كشاورزي و مدیریت

اعضای کمیسیون تخصصی علوم پايه،‌ كشاورزي و مدیریت دوره نهم هیئت ممیزه

کمیسیون تخصصی 

علوم پايه،‌ كشاورزي و مدیریت

سمت  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی محل خدمت
رئیس کمیسیون آقای دکتر مجید جوانمرد داخلی دانشیار بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
عضو آقای دكتر ابراهيم پورجم استاد بيماري‌هاي گياهي دانشگاه تربيت مدرس
عضو آقای دکتر مجید ماستری فراهانی استاد شيمي تجزيه دانشگاه خوارزمی
عضو آقای دکتر انور شلماشی دانشیار شیمی آلی سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
عضو خانم دکتر حمیده افقی دانشیار بیوتکنولوژی سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران