کمیسیون تخصصی پژوهشکده فناوریهای شیمیایی

اعضای کمیسیون تخصصی پژوهشکده فناوریهای شیمیایی دوره دهم هیئت ممیزه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته

محل خدمت

ملاحظات

1

دکتر مجید جوانمرد داخلی

دانشیار

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

سازمان پژوهش ها

رئیس کمیسیون

2

دکتر محمد حسن ایکانی

استاد

مهندسی شیمی

سازمان پژوهش ها

عضو کمیسیون

3

دکتر فرج اله مهنازاده

استاد

شیمی آلی

سازمان پژوهش ها

عضو کمیسیون

4

 

 

 

 

دبیر کمیته منتتخب

5

دعوت از اساتید مدعو با مرتبه علمی استاد در رشته تخصصی متقاضی حداکثر تا سقف 2 نفر، به پیشنهاد رئیس کمیسیون تخصصی و تائید دبیر هیئت ممیزه می باشد.

6