وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
هیأت امنا و هیأت ممیزه

وظايف كميسيون دائمي

وظايف كميسيون دائمي

موضوعاتي كه نياز به بررسي كارشناسي و اظهار نظر يا اتخاذ تصميم دارد از طرف هيات امنا تعيين و براي رسيدگي به كميسيون ارجاع مي شود. در فاصله جلسات هيات امنا نيز پيشنهادها و موضوعات مطروحه به پيشنهاد دبير هيات در دستور كار كميسيون قرار مي گيرد. خلاصه بررسي ها و نظرات كميسيون و تصميمات متخذه در جلسه بعدي هيات امنا مطرح و به تصويب هيات امنا مي رسد.