وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
هیأت امنا و هیأت ممیزه

دستورالعمل فعاليت كميسيون دائمي

تركيب اعضا كميسيون :
  1. رئيس سازمان ، دبير هيات امنا
  2. سه تا 6 نفر از اعضاي هيات امنا و يا ساير متخصصان و صاحبنظران به انتخاب هيات امنا
  3. يكي از روسای دانشگاه ها يا موسسات پژوهشي به انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فناوري
  4. رئيس كميسيون دائمي را وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب مي نمايد