وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
هیأت امنا و هیأت ممیزه

اسامي اعضاي هيات امنا

  اعضاي حقوقي و حقيقي هيئت امناي
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
 
رديف نام و نام خانوادگي سمت
1  جناب آقاي دكتر محمد علی زلفی گل
وزير علوم، تحقيقات و فناوري
رئيس هيئت امنا
2  جناب آقاي دكتر علیرضا عشوری
رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
دبیر هیئت امنا
3 جناب آقاي دكتر سيداحمد معتمدي
رئيس دانشگاه صنعتي اميرکبير
عضو حقیقی هیئت امنا
4 جناب آقای دکتر منصور معظمی عضو حقیقی هیئت امنا
5 جناب آقای دکتر امیر حسین دوایی مرکزی عضو حقیقی هیئت امنا
6 جناب آقای دکتر مهدی کشمیری عضو حقيقي هیئت امنا
7 جناب آقای دکتر قاسم رمضانپور نرگسی
معاون امور مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور
عضو حقيقي هیئت امنا
8 سرکار خانم دکتر نسرین معظمی
مشاور رئیس سازمان در امور پژوهشی،فناوری و همکاریهای بین الملل
عضو حقيقي هیئت امنا
9  جناب آقاي دكتر محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
10 سرکار خانم فریبا فهیم یحیایی
معاون امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه كشور
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
11 جناب آقای دکتر محمد حسن ایکانی
معاون سازمان و رئیس پژوهشگاه فناوریهای نوین
عضو حقوقی هیئت امنا