وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
هیأت امنا و هیأت ممیزه

ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دوره هفتم

1396
اردیبهشت
25
اولين جلسه هيات مميزه دوره هفتم سازمان مورخ 96/4/24 برگزار گرديد و به اتفاق آرا با ارتقاي اعضاي هيات علمي به شرح ذيل موافقت به عمل آمد.
ديف نام و نام خانوادگي محل خدمت ارتقا به مرتبه موضوع ارتقاء
1 آقای دکتر سعید میردامادی پژوهشكده زیست فناوری استادی با اخذ امتياز
2 آقاي دكتر سید حیدر محمودی نجفی پژوهشكده فناوريهاي شيميايي دانشياري با اخذ امتياز
3 آقاي دكتر ذاکر بحرینی پژوهشكده فناوريهاي شيميايي دانشياري با اخذ امتياز
4 آقاي دكتر داود زارع پژوهشكده زيست فناوري استادياري با اخذ مدرك دكترا
دومین جلسه هيات مميزه دوره هفتم سازمان مورخ 96/8/9 برگزار گرديد و به اتفاق آرا با ارتقاي اعضاي هيات علمي به شرح ذيل موافقت به عمل آمد.
رديف نام و نام خانوادگي محل خدمت ارتقا به مرتبه
1 آقاي دكتر محمد اسماعیلیان پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژيهاي نو دانشیاری
2 آقاي دكتر محمدرضا سنجابی پژوهشكده کشاورزی دانشياري
3 خانم دکتر زهرا پیراوی ونک پژوهشگاه استاندارد دانشياري
       
ردیف نام و نام خانوادگی محل خدمت احتساب سنوات خدمت
1 آقای دکتر جعفر همت پژوهشکده زیست فناوری 2 پایه و 10 ماه سنوات
2 آقای دکتر فواد فرحانی بغلانی پژوهشکده مکانیک 5 پایه و 10 ماه سنوات
3 آقای مهندس کیوان سیدی نیاکی پژوهشکده مکانیک 5 پایه و 4 ماه سنوات

 
سومین جلسه هيات مميزه دوره هفتم سازمان مورخ 96/11/24 برگزار گرديد و به اتفاق آرا با ارتقاي عضو هيات علمي به شرح ذيل موافقت به عمل آمد.

رديف نام و نام خانوادگي محل خدمت ارتقا به مرتبه موضوع ارتقاء
1 آقاي دكتر محمود مولی نژاد پژوهشكده کشاورزی دانشیاری با اخذ امتياز