وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
هیأت امنا و هیأت ممیزه

ارتقاي مرتبه دوره ششم

1393
اسفند
25
اولين جلسه هيات مميزه دوره ششم سازمان مورخ 93/12/25 برگزار گرديد و به اتفاق آرا با ارتقاي اعضاي هيات علمي به شرح ذيل موافقت به عمل آمد.
رديف نام و نام خانوادگي محل خدمت ارتقا به مرتبه موضوع ارتقاء
1 سركار خانم دكتر مريم رنجبر پژوهشكده فناوريهاي شيميايي دانشياري با اخذ امتياز
2 آقاي دكتر كوروش شيرواني پژوهشكده مواد پيشرفته  و انرژيهاي نو دانشياري با اخذ امتياز
3 آقاي دكتر سيدمحمد حيدريان پژوهشكده زيست فناوري دانشياري با اخذ امتياز
4 آقاي دكتر داود زارع پژوهشكده زيست فناوري استادياري با اخذ مدرك دكترا

دومين جلسه هيات مميزه دوره ششم سازمان مورخ 94/8/26 برگزار گرديد و به اتفاق آرا با ارتقاي اعضاي هيات علمي به شرح ذيل موافقت به عمل آمد.

رديف نام و نام خانوادگي محل خدمت ارتقا به مرتبه موضوع ارتقاء
1 آقاي دكتر فرج اله مهنازاده پژوهشكده فناوريهاي شيميايي استادي با اخذ امتياز
2 آقاي دكتر سيد احمد مظفري پژوهشكده فناوريهاي شيميايي دانشياري با اخذ امتياز
3 آقاي دكتر رضا غلامي پور پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژيهاي نو دانشياري با اخذ امتياز
4 آقاي دكتر شاهرخ آهنگراني پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژيهاي نو دانشياري با اخذ امتياز
5 آقاي دكتر خسرو حسيني پژوه پژوهشكده زيست فناوري استادياري با اخذ مدرك دكترا
سومين جلسه هيات مميزه دوره ششم سازمان مورخ 95/2/7 برگزار گرديد و به اتفاق آرا با ارتقاي اعضاي هيات علمي به شرح ذيل موافقت به عمل آمد.

رديف نام و نام خانوادگي محل خدمت ارتقا به مرتبه موضوع ارتقاء
1 آقاي دكتر محمد علی اردکانی پژوهشكده مکانیک استادی با اخذ امتياز
2 آقاي دكتر علی کفلو پژوهشكده مواد پیشرفته و انرژی های نو دانشیاری با اخذ امتياز
3 آقاي دكتر فواد فرحانی بغلانی پژوهشكده مکانیک دانشياري با اخذ امتياز

چهارمين جلسه هيات مميزه دوره ششم سازمان مورخ 95/10/14 برگزار گرديد و به اتفاق آرا با ارتقاي اعضاي هيات علمي به شرح ذيل موافقت به عمل آمد.

رديف نام و نام خانوادگي محل خدمت ارتقا به مرتبه
1 آقاي دكتر محمد حسن ایکانی پژوهشكده فناوریهای شیمیایی استادی
2 آقاي دكترعباس اکبرنیا پژوهشكده مکانیک دانشیاری
3 آقاي دكتر محمد عابدی پژوهشكده فناوریهای شیمیایی دانشياري
4 آقای دکتر محمد فیروزمند پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات دانشیاری
5 آقای دکتر سیدوهاب شجاع الدینی پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات دانشیاری
6 خانم  دکتر فرناز دستمالچی پژوهشگاه استاندارد استادیاری
       
ردیف نام و نام خانوادگی محل خدمت احتساب سنوات خدمت
1 خانم دکتر ناهید خندان پژوهشکده فناوریهای شیمیایی 5 پایه و 6 ماه سنوات