وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
هیأت امنا و هیأت ممیزه

کمیسیون تخصصي علوم پايه،‌ کشاورزی و مدیریت

کمیسیون تخصصی سمت در کمیسیون نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی محل خدمت
علوم پايه،‌ كشاورزي و مدیریت رئیس کمیسیون دکتر مجید جوانمرد داخلی دانشیار بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
  عضو دكتر ابراهيم پورجم استاد بيماري‌هاي گياهي دانشگاه تربيت مدرس
  عضو دکتر منصور انبياء استاد شيمي تجزيه دانشگاه علم و صنعت ايران
  عضو دکتر انور شلماشی دانشیار شیمی آلی سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
  عضو دکتر حمیده افقی دانشیار بیوتکنولوژی سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران