بازديد دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئيس‌جمهور و رئيس بنياد ملی نخبگان از سازمان