کارگاه تخصصی غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم به مواد شیمیایی برای جداسازی مایعات