عنوان: تأثیر پارامترهایساختاریو متغیرهایفرآیندیبر خواص آشكارسازینوریپیزوفوتوترونیك بر پایه نانومیله‌هایاكسیدروی

دانشجو: ندا سادات فعال نظری

زمان: یكشنبه 11/13/ 98 از ساعت 9 الی11

مكان:  پژوهشكده مواد پیشرفته و انرژی‌هاینو، سالن فارسی
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.