همکاران

 

فرهنگ خیری
معاون اداره كل دفتر فناوري اطلاعات و شبكه علمي كشور
کارشناس مسئول گروه امنیت فناوری اطلاعات
 
 
زهرا اسکویی
مسئول دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور
 
مهندس علی عباس خسروی 
رئیس گروه شبکه علمی کشور
 
 
مهندس نوید باصری
رئیس گروه امنیت فناوری اطلاعات
 
 
مهندس علیرضا واحدی 
کارشناس مسئول گروه امنیت فناوری اطلاعات
 
مهندس علی نورالدینی
کارشناس مسئول سخت افزار رایانه
 
مهندس معصومه کیانی
رئیس گروه رایانه
 
مهندس قاسم صدری
کارشناس مسئول سخت افزار شبکه
 
مهندس ز.چیذری
کارشناس مسئول شبکه
 
مهندس سارا صحتی
کارشناس مسئول شبکه گروه داده های علمی و بانک های اطلاعاتی
 
خانم  نژاد خلیلی
کارشناس نرم افزار گروه رایانه
 
علیرضا نامجو
کارشناس گروه داده های علمی و بانک های اطلاعاتی
كارشناس گروه امنیت فناوری اطلاعات
 
عباس شمسایی
کاردان گروه داده های علمی و بانک های اطلاعاتی
 
مجتبی قاسمی
تکنسین گروه شبکه علمی کشور