همکاران

 

دکتر سعید گرگین
مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور
 
زهرا اسکویی
مسئول دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور
 
مهندس علی عباس خسروی 
رئیس گروه شبکه علمی کشور
 
 
مهندس نوید باصری
رئیس گروه امنیت فناوری اطلاعات
 
فرهنگ خیری
معاون اداره كل دفتر فناوري اطلاعات و شبكه علمي كشور
کارشناس مسئول گروه امنیت فناوری اطلاعات
 
مهندس علیرضا واحدی 
کارشناس مسئول نرم افزار گروه داده های علمی و بانک های اطلاعاتی
 
مهندس علی نورالدینی
کارشناس مسئول سخت افزار رایانه
 
مهندس معصومه کیانی
 
مهندس نرگس صمیمی
کارشناس نرم افزار گروه امور رایانه
 
مهندس قاسم صدری
کارشناس مسئول سخت افزار رایانه
 
مهندس ز.چیذری
کارشناس مسئول شبکه
 
مهندس سارا صحتی
کارشناس مسئول شبکه گروه داده های علمی و بانک های اطلاعاتی
 
 
شهرام عامری
کارشناس شبکه گروه داده های علمی و بانک های اطلاعاتی
 
عباس شمسایی
کاردان گروه داده های علمی و بانک های اطلاعاتی
 
مجتبی قاسمی
تکنسین گروه شبکه علمی کشور