آشنایی داوران با نحوه ارزیابی اظهارنامه و اعتبارسنجی اختراعات