محبوبه سيف محدثي

کارشناس مسئول گروه ارزیابی و تجاری سازی فناوری

تلفن: 57416398

ip@irost.ir