فراخوان وبينار معرفي فناوري بامبو به عنوان ماده اي براي ساخت و ساز پايدار در ايران