زهرا شکری

 کارشناس مدیریت همکاریهای بین الملل و سازمان های تخصصی  

پست الکترونیک: shokri.z@irost.ir