مریم رضایی

 کارشناس مسئول گروه حمایت از نوآوران  

پست الکترونیک: mary-rezaee@hotmail.com