دکتر علیرضا اللهیاری

مدیر كل همكاري‌هاي علمی و بين المللی و دبیر اجرایی سی و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی

 پست الکترونیک: allahyari@irost.ir

تلفن : 56276038-56276345