پرداخت هزینه‌های شرکت در کنفرانس

 

حق ثبت نام انجمن شیمی ایران

 

توضیحات حق ثبت نام انجمن (تومان)
دانشجو (عضو انجمن) 25/000
هیات علمی (عضو انجمن) 50/000
دانشجوی غیر عضو 50/000
هیات علمی غیرعضو و سایر 75/000

نحوه پرداخت حق ثبت نام انجمن شیمی ایران :
شرکت کنندگان لازم است حق ثبت نام اولیه را طبق جدول ارائه شده به نام انجمن شیمی ایران از طریق کلیک روی درگاه اینترنتی زیر پرداخت نمایند:

https://www.ics.ir/fa/services/detail/2052

 

 

پرداخت هزینه ثبت نام در کنفرانس

 

توضیحات حق ثبت نام کنفرانس(تومان)-حضوری
دانشجو 100/000
هیات علمی 200/000
سایر 300/000

نحوه پرداخت هزینه ثبت نام کنفرانس:
شرکت کنندگان محترم لازم است هزینه ثبت نام در کنفرانس را از طریق درگاه اینترنتی زیر پرداخت نمایند:

توجه: در بخش "انتخاب واحد سازمانی"، پژوهشکده فناوری های شیمیایی را انتخاب نمایید.

https://payment.irost.ir/payment