دوره آموزشي قانون ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده براي همكاران واحد مالي و كارپردازان سازمان در روز دوشنبه مورخ 28/ 8/ 97 برگزار شد.