اداره آموزش کارکنان
 
​به‌منظور ارتقاي سطح آموزش، روزآمد سازي و توسعه توانمندي نيروي انساني، همه ساله اداره آموزش كاركنان سازمان در ابتداي سال اقدام به نيازسنجي آموزشي كاركنان نموده و با برنامه‌ريزي بر اساس ضوابط نظام جامع آموزش كاركنان، جدول آموزشي را در سه سطح مديران، كارشناسان و كاركنان تهيه و تدوين مي‌نمايد. آموزش های ضمن خدمت کارکنان، از مهمترین و مؤثرترین عوامل افزایش کارایی و بهره وری هر سازماني است.


فرآيند ها
فرآيند برگزاري دوره آموزشي درون سازماني
فرآيند شركت در دوره آموزشي برون سازمانيفرآيند برگزاري دوره آموزشي درون سازماني

فرآيند برگزاري دوره آموزشي درون سازمانيفرآيند شركت در دوره آموزشي برون سازماني


فرآيند شركت در دوره آموزشي برون سازماني