فرآيند بازنشستگی (سازمان تأمین اجتماعی)
فرآيند بازنشستگی (سازمان بازنشستگی کشوری)
فرآيند اجرايی بیمه عمر و حادثه کارکنان دولت (مصوبه هیئت محترم وزیران)
فرآيند اخذ خسارت بیمه عمر و حادثه در صورت فوت بیمه شده از سازمان بازنشستگی کشوری
فرآيند اجرایی امور بيمه
فرآيند بازنشستگی (سازمان تأمین اجتماعی)فرآيند بازنشستگی (سازمان تأمین اجتماعی)
در بازنشستگی اختیاری (اختیار دستگاه ـ داشتن 35 سال سابقه قابل قبول)، درخواست فرد مورد نیاز نمی‌باشد.
- مدت زمان فرآيند بازنشستگی تا برقراری حقوق حدود 2 ماه می‌باشد.
فرآيند بازنشستگی (سازمان بازنشستگی کشوری)


فرآيند بازنشستگی (سازمان بازنشستگی کشوری)

 در بازنشستگی اختیاری (اختیار دستگاه) تقاضای بازنشستگی فرد مورد نیاز نمی‌باشد.
- مدت زمان فرآيند بازنشستگی تا برقراری حقوق حدود 2 ماه می‌باشد.

فرآيند اجرايی بیمه عمر و حادثه کارکنان دولت (مصوبه هیئت محترم وزیران)

فرآيند اجرايی بیمه عمر و حادثه کارکنان دولت (مصوبه هیئت محترم وزیران)
 لازم به توضیح است که در ابتدای هر سال قرارداد جدید با فرآيند فوق الذکر با سازمان بازنشستگی کشوری منعقد خواهد شد.
- مدت زمان فرآيند فوق الذکر تا انعقاد قرارداد فیمابین حدوداً 35 روز می‌باشد.


فرآيند اخذ خسارت بیمه عمر و حادثه در صورت فوت بیمه شده از سازمان بازنشستگی کشوری

فرآيند اخذ خسارت بیمه عمر و حادثه در صورت فوت بیمه شده از سازمان بازنشستگی کشوری

- مدت زمان فرآيند فوق الذکر تا پرداخت حق بیمه به ورثه قانونی حدوداً 1.5 ماه می‌باشد.فرآيند اجرایی امور بيمه
فرآيند اجرایی امور بيمه