دانشیار
سمت:
ایمیل
Farahani.gh@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416366
دانشیار
سمت:
مدیرگروه مهندسی پزشکی
ایمیل
vr_nafisi@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416303

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.