اعلام عناوین طرح واره¬های مربوط به پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور سال 1402

پذیرفته شدگان دکتری پژوهش محور سال 1402 که مجاز به انتخاب رشته شده¬اند می¬بایست از بین عناوین طرح واره¬های اعلام شده (پیوست 1) متناسب با رشته خود، موضوعی را انتخاب و فرم مربوطه (پیوست 2) را تکمیل و در زمان مصاحبه که متعاقباً اعلام خواهد شد ارائه نمایند،

لازم به ذکر است که امتیاز طرح واره 20 امتیاز از 70 امتیاز مصاحبه می باشد.