کارگاه آموزشی بررسی اصول قیمت گذاری و تاثیر قیمت بر رفتار مصرف کننده