اعلام عناوین طرح واره های مربوط به پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور سال 1401

پذیرفته شدگان دکتری پژوهش محور سال 1401 که مجاز به انتخاب رشته شده اند می بایست از بین عناوین طرح واره های اعلام شده (پیوست 1) متناسب با رشته خود، موضوعی را انتخاب و فرم مربوطه (پیوست 2) را تکمیل و در زمان مصاحبه که متعاقباً اعلام خواهد شد ارائه نمایند.