گفتگو زنده : واکاوی مطالعات گذار به پایداری و انطباق آن با شرایط ایران