فراخوان اعلام همیار دانشجو برای نیم سال دوم تحصیلی 1401-1400

دانشجویان محترم جهت مشاهده لیست فراخوان برای نیم سال دوم تحصیلی 1401-1400 از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.

مهلت ارسال تقاضاهای همیاری تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  23 اسفندماه می باشد.