لینک دوره آموزشي«آشنايي با انواع سرقت ادبي، راه هاي پيشگيري و نرم افزارهاي كمكي»

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم هيات علمي، كارشناسان پژوهشي و دانشجويان آن پژوهشكده براي شركت در كارگاه فوق دعوت بعمل مي آيد.

لینک دوره:

https://meet.irost.org/?action=Invite&meetingID=IROST$2y$10$ZFRUmTD5ekszuDuTUJ4rmOx0YT2yyP.vg7AVrlKb2MfcW15/wCHkGIR

 مدرس دورهسركار خانم دكتر صفاحيه ، عضو هيات علمي و معاون پژوهشي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام

 در پايان دوره براي شركت كنندگان گواهي صادر خواهد شد.