فراخوان اعلام موضوع همیار دانشجو

از کلیه واحدها و پژوهشکده ها درخواست می گردد موضوع همياري و تعداد هميار مورد نياز خودرا حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه 23 / 11 / 1400 به مديريت پژوهشی ارسال فرمايند.

بدينوسيله از كليه واحدهاي متقاضي و پژوهشكده ها درخواست مي گردد موضوع همياري و تعداد هميار مورد نياز خود براي نيمسال دوم سال تحصيلي 1401-1400 را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه 23 / 11 / 1400 به  مديريت پژوهشی ارسال فرمايند. لازم به ذكر است براي موضوعاتي كه در نيمسال اول ابلاغ تأييديه صادر شده و كماكان مورد نياز واحدهاي متقاضي مي باشد نياز به ارسال مجدد نمي باشد.