انتصاب ریاست اداره تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی سازمان

دكتر محمد حسن ايكاني با صدور حکمي، دكتر مریم باقری ورزنه را به سمت رییس اداره تحصيلات تكميلي و آموزش‌هاي تخصصي سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران منصوب کرد.

با صدور حكمي از سوی دكتر محمد حسن ايكاني معاون سازمان و رئيس پژوهشگاه فناوري هاي نوين، سرکار خانم دكتر مریم باقری به رياست اداره تحصيلات تكميلي و آموزش‌هاي تخصصي منصوب گرديدند.

هم‌چنين ایشان از زحمات و تلاش‌هاي سرکار خانم دکتر ارمغان در دوره تصدي رياست اداره تحصيلات تكميلي و آموزش‌هاي تخصصي، تشكر و قدرداني شد.