کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی ثبت اختراع و داوری اختراعات