اتمام مراحل ثبت نام از دانشجویان سال تحصیلی 1401-1400

اداره تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی سازمان از 18 نفر از پذیرفته شدگان مقطع دکتری پژوهش محور در سال 1400 ثبت نام بعمل آورد.